VEDTÆGTER FOR 
ANDELSBOLIGFORENINGEN 
ÅRHUSGADE 33-35 
 
 
 
 

Navn, hjemsted og formål 
 
§1 
 
Foreningens navn er Andelsboligforeningen Århusgade 33-35. Foreningens hjemsted er i 
Københavns kommune. 
§2 
 
Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr. nr. 2910 Udenbys Klædebo 
Kvarter, beliggende Århusgade 33-35. 
 
Medlemmer 
 
§3 
 
Som medlem  kan  optages, inden skødets underskrift, enhver der er indehaver af  en bolig i  for-
eningens  ejendom.  Når  foreningen  har  skrevet  skøde  på  ejendommen,  bestemmer  bestyrelsen, 
hvem der kan optages, konferer dog §§ 14, 19, 20 og 21, og hvilke vilkår. 
stk.2. Lejere af blandet beboelse  og  erhvervslejemål har  samme rettigheder med hensyn til  op-
tagelse som ejere af rene beboelseslejemål. For så vidt angår erhvervslejemål, hvortil der ikke er 
knyttet  beboelse,  skal  der  på  den  stiftende  generalforsamling  træffes  beslutning  om,  hvorvidt 
lejere af erhvervslejemål skal kunne optages i foreningen. Skulle generalforsamlingen beslutte, at 
erhvervslejerne  kan  optages,  bemyndiges  bestyrelsen  til at  træffe  aftale  om  nærmere  vilkår  for 
hvert enkelt erhvervslejemål. 
stk.3. Hvert medlem må kun have brugsret til en beboelseslejlighed og er forpligtet til at benytte 
denne, jfr. dog § 12 og § 14, stk. 1. 
 
Indskud, hæftelse og andel 
 
§4 
 
Foreløbigt  indskud  udgør  for  de  beboere,  der  ved  stiftelsen  indtræder  som  medlemmer  det  på 
udleveret  oversigt  angivne  beløb.  Bestyrelsen  er  forpligtet  til,  såfremt  der  skal  lånes  til  dette 
indskud,  at  stille  sikkerhed  i  form  af  garanti  og  pant  i  ejendommen  for  disse  indskud.  Dette 
gælder kun for indskud, som indbetales af de lejere, der melder sig ind i foreningen inden skødets 
underskrift, og kun såfremt de optager lån i den bank foreningen udpeger. 
Bestyrelsen  er  endvidere  berettiget  til,  når  en  andelshaver  sælger  sin  lejlighed,  at  tiltræde  at 
eventuelt  resterende  lån  optages  med  sikkerhed  fra  foreningen  til  dækning  af  fraflyttende  an-
delshaveres oprindelige indskud, fortsætter med den ny andelshaver som debitor og med samme 
Side 3 af 13 
sikkerhedsstillelse,  som  hidtil  har  været  stillet  for  låner  fra  foreningens  side.  Skulle  bestyrelsen 
nægte at stille sikkerheden, kan såvel den flyttende andelshaver som den ny andelshaver kræve 
afslaget indbragt for ekstraordinær generalforsamling til endelig afgørelse. 


 
stk.3. Endelig er bestyrelsen berettiget til ved salg af en hidtil udlejet lejlighed at stille sikkerhed i 
form af garanti og pant i ejendommen for andelshaverens indskud. Her er bestyrelsens afgørelse 
endelig. 
 
§5 
 
Medlemmerne  hæfter  kun  personlig  solidarisk  for  den  pantegæld,  der  indestår  i  ejendommen.  I 
øvrigt  hæfter  de  for  foreningens  forpligtelser  alene  med  deres  foreningsindskud,  der  indgår  i 
foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes. 
stk.2. Et medlem eller dennes bo hæfter efter stykke 1, pkt. 1, indtil ny andelshaver har overtaget 
lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 
 
§6 
 
Medlemmerne og andre indskydere har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. 
 
  §7 
 
For indskuddet udstedes et andelsbevis. Andelsbeviset kan kun tilhøre personer, der har bolig i 
foreningens ejendom. 
 
stk.2.  Andelen  kan  belånes  i  overensstemmelse  med  reglerne  i  Andelsboligforeningsloven. 
Foreningen  kan  kræve,  at  andelshaveren  betaler  gebyr  for  afgivelse  af  erklæring  i  henhold  til 
Andelsboligforeningslovens  §  4  a,  samt  refunderer  udgiften  til  vurdering  af  forbedringer  og 
inventar, hvis det på grund af lånets størrelse er nødvendigt at tage værdien heraf i betragtning. 
 
stk.  3.  Der  kan  ikke  gives  transport  i  et  eventuelt  tilgodehavende  efter  en  overdragelse,  som 
endnu  ikke  er  aftalt.  Andelen  kan  kun  overdrages  eller  på  anden  måde  overføres  til  andre  i 
overensstemmelse med reglerne i §§ 14 - 21. Ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger 
af reglerne i Andelsboligforeningslovens § 6 b. Andelsbeviset skal stedse være noteret på navn i 
foreningen. Bortkommer det, udstedes et nyt på andelshaverens regning. 
  
Boligaftale 
 
  §8 
 
Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften 
og de øvrige vilkår angives. 
 
stk.2. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt 
med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 
 
Boligafgift 
 
§9 
 
Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 
stk. 2. De andelshavere, som har fået opsat altan og som ikke selv har betalt altanen ved 
opsætningen, tilbagebetaler udover boligafgiften en tillægslåneydelse til foreningen herfor. Den 
samlet årlige ydelse modsvares af ydelsen på det trediveårige realkreditlån, som foreningen har 


 
optaget til altanen. Den enkelte andelshavers ydelse, afdrag og rente, fastsættes efter den 
endelige etableringsomkostning for den enkelte altan, jf. bilag om beregningsprincippet. Der 
oprettes et lånedokument for hver andelshaver. Ved overdragelse at en andelslejlighed i lånets 
løbetid sukcederer den nye andelshaver i lånet.  
 
stk.3. Ved for sen betaling af boligafgift m.m. pålægges et rykkergebyr stort kr. 300,00. 
Rykkergebyret er pligtig pengeydelse. 
 
Vedligeholdelse m.v. 
 
 §10 
 
Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering samt 
til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter 
særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. 
stk.2. Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem 
ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse. Vedtagelse skal ske med samme flertal som ved 
vedtægtsændringer og efter samme fremgangsmåde, jfr. § 26. 
Stk.3. De andelshavere/-lejligheder, som har fået opsat altan, forestår i fællesskab selv 
vedligeholdelse og fornyelse af altanerne.  Udgifter til vedligeholdelse og fornyelse af altan/-er 
betales af altanejerne. Udgiften fordeles efter kvadratmeter.  
stk.4.  Alle  andelshavere  påtager  sig  frivilligt  arbejde  1  time  hver  måned  efter  bestyrelsens  an-
visning.  Ved  fravær  vil  blive  opkrævet  et  gebyr  på  kr.  100,00  pr.  time.  Gebyret  betragtes  som 
pligtig pengeydelse. Ved misbrug af gebyrets betaling træder § 23 i kraft. 
 
Forandringer 
    
§ 11 
 
Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden, der ikke er til væsentlig gene 
for andre. 
 
stk.2. Inden forandringen udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder, der kræver byg-
getilladelse, kan ikke iværksættes før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen. 
 
stk.3.  Fraflyttes  en  lejlighed  er  de  andelshavere,  der  bebor  nabolejlighederne,  berettige  til  at 
overtage lejligheden med sammenlægning eller opsplitning for øje. Er begge naboer interesseret i 
en sammenlægning, og kan der ikke opnås enighed om fordelingen af den nedlagte lejlighed, kan 
bestyrelsen nægte retten til en sådan overtagelse og kræve, at andelen overdrages jf. § 14, stk.2. 
Alternativt kan bestyrelsen vælge, at andelen overdrages til en af de interesserede naboer efter 
lodtrækning. 
 
stk.4. Al dokumentation og udgifter i forbindelse med nedlæggelse og opsplitning/sammenlægning 
af lejligheder påhviler ansøgende andelshaver. Myndighedsbehandling og 
opsplitning/sammenlægning skal være tilendebragt senest et år efter, at lejligheden blev ledig. I 
modsat fald kan bestyrelsen kræve lejligheden afhændet jf. § 14. 
 


 
stk.5.  Ved  en  opsplitning  af  en  lejlighed  opsplittes  andelen  og  andelene  for  nabolejlighederne 
opskrives  svarende  til  den  arealmæssige  fordeling  af  den  nedlagte  lejlighed.  Ved  en  sammen-
lægning opskrives med andelen med arealet for den nedlagte lejlighed. 
 
Udlejning 
 
§12 
 
En  andelshaver  har  ret  til  at  udleje  sin  lejlighed  i  indtil  2  år.  Dog  skal  der  fra  afslutning  af 
udlejningen minimum gå 5 år før andelslejligheden igen kan udlejes. 
 
stk.2.  Udlejeaftaler  skal  indgås  skriftligt  mellem  udlejer  og  lejer  og  de  nærmere  betingelser  i 
aftalen  samt  lejeren  skal  godkendes  af  bestyrelsen,  inden  lejeperiodens  begyndelse.  En 
andelshaver har kun ret til at opkræve en leje hos lejeren, der svarer til den boligafgift m.v., der 
betales til andelsboligforeningen, et tillæg for slitage og forrentning af andelen samt betaling for 
el,  gas  m.v.  Tillægget  for  slitage  og  forrentning  må  maksimalt  udgøre  0,5%  af  den  aktuelle 
andelsværdi pr. måned. 
 
stk.3. Bestyrelsen udarbejder en udlejetilladelse, som skal underskrives af bestyrelsen, an-
delshaver samt lejer. 
 
Husorden 
 
§13 
 
Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden. 
 
stk.2. Bestyrelsen kan give en andelshaver tilladelse til hundehold. Der kan dog ikke gives 
tilladelse til kamp-/muskelhunde. Giver bestyrelsen tilladelse til hundehold, kan bestyrelsen i 
forbindelse med tilladelsen stille krav om, at hunden sendes til hundetræning. Efterfølgende kan 
bestyrelsen endvidere stille krav om at hunden skal gå til hundepsykolog, såfremt hundens 
adfærd tilsiger det. Der kan kun gives tilladelse til at holde én hund pr. husstand. 
 
Overdragelse af andelen 
 
§14 
 
Ønsker  en  andelshaver  at  fraflytte  sin  lejlighed,  er  naboer  berettiget  til  midlertidigt  at  overtage 
andelen med henblik på opsplitning af lejligheden og efterfølgende sammenlægning. Dette fordrer 
dog, at der kan opnås enighed mellem naboerne jf. § 11, stk.3. Ønsker naboerne ikke at overtage 
lejligheden er andelshaveren berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med stk. 2. 
Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. 
stk.2. Fortrinsret til at overtage andel og lejelejlighed skal gives i følgende rækkefølge: 
 
a)    Ophævet 
b)    Ophævet 
c)    Andre andelshavere, der er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen. 
d)   Til  den,  der  indstilles  af  andelshaveren,  når  overdragelsen  sker  til  en  person,  med  hvem 
han/hun er beslægtet eller til en person, der i mindst 1 år for overdragelsen har haft fælles 
husstand med andelshaveren 
e)    Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, udvalgt af bestyrelsen fra en eventuel  


 
  interesseliste. 
 
  Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af overdrageren. 
 
Overdragelsessummen 
 
§15 
 
Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til 
en bolig, må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i 
lejligheden og dens vedligeholdelse med rimelighed kan betinge. 
 
stk.2. Ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, 
der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue. 
 
a)    Anskaffelsesprisen. 
 
b)  Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen foretages af en statsauto-
riseret ejendomsmægler, der er valuar og i øvrigt iht. andelsboligforeningsloven. 
 
c)   Den senest ansatte ejendomsværdi (kontantejendomsværdien) med eventuelle reguleringer 
efter § 2 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme. Ved opgørelsen af foreningens 
formue optages prioritetsgæld på ejendommen efter kursværdi. Hvis der sker fald i den of-
fentlige ejendomsvurdering, og dette medfører et  fald i forhold til den valgte andelskrone, 
er  bestyrelsen  bemyndiget  til  alt  nedsætte  andelskronen  til  det  maksimalt  opnåelige  efter 
samme metode, som er anvendt hidtil indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen 
skal meddele andelshaverne dette. 
 
d)   Det beløb hvortil vurderingsrådet ved seneste almindelige vurdering har ansat ejendommen 
til ejendomsværdi inden omregning efter § 6 A i lov om vurdering af landets faste ejen-
domme (ejendomsværdien ved sædvanlig prioritering). Beløbet kan forhøjes med et pro-
centtillæg for den eventuelle værdistigning der har fundet sted siden vurderingen. Procent-
tillægget fastsættes af boligministeren på grundlag af udviklingen i værdiansættelserne ved 
de to seneste almindelige vurderinger og under hensyn til den forventede videre udvikling i 
priserne på udlejningsejendomme. 
 
Stk.3. Til beløbene under a), c) og d) lægges værdien af forbedringer, der er udført på ejen-
dommen efter anskaffelsen eller vurderingen. 
 
§16 
 
Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, 
udarbejdet af en skønsmand. Honoraret deles ligeligt mellem sælger og køber. 
 
stk. 2. Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris 
for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for usædvanlig 
mangelfuld vedligeholdelsesstand og hærværk vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en 
skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en 
skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. 
Skønsmanden skal ved besigtigelse af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og 
bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes.  


 
 
stk.3.  Skønsmanden  fastsætter  selv  sit honorar  og  træffer  bestemmelse  om,  hvorledes  omkost-
ningerne  ved  skønnet  skal  fordeles  mellem  den  fraflyttende  andelshaver  og  foreningen  eller 
eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne 
der har faet medhold ved skønnet. 
Fremgangsmåden 
 
                                                                    § 17 
 
Den,  der  overdrager  en  andel  i  en  andelsboligforening,  skal  inden  aftalens  indgåelse  til  erhver-
veren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, andelsboligforeningens seneste 
årsregnskab  og  budget  samt  en  opstilling  af,  hvorledes  prisen  beregnes  med  specifikation  af 
prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Overdrageren skal endvidere inden aftalens 
indgåelse skriftligt gøre erhververen bekendt med indholdet af andelsboligforeningslovens § 5, § 
15, stk. 1 og § 16, stk. 1 og 3. 
 
Stk.  2  Erhververen  skal  godkendes  af  bestyrelsen  for  andelsboligforeningen.  Aftalen  skal 
forelægges  bestyrelsen  til  godkendelse.  Bestyrelsen  kan  forlange  den  aftalte  pris  nedsat  og  en 
eventuel  overpris  tilbagebetalt,  såfremt  prisen  overstiger,  hvad  der  er  tilladt.  Bestyrelsen  kan 
kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til Andelsboligbogen, samt refunderer 
udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved 
afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion. 
 
 
stk.3. Er der i forbindelse med overdragelsen indgået nogen anden retshandel, finder reglen i § 
16, stk. 1 tilsvarende anvendelse. 
 
stk.4. Bestyrelsen skal som note til årsregnskabet oplyse andelens værdi på statusdagen, bereg-
net  i  overensstemmelse  med  andelsboligforeningslovens  §  5  samt  eventuelle  vedtægtsbestem-
melser og prisfastsættelsen. 
 
stk.5. Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til, 
foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af et 
eventuelt garanteret beløb med henblik på frigivelse af garantien afregner provenuet først til 
eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere og dernæst til den fraflyttende 
andelshaver.   
 
stk.6.  Hvis  andelsboligforeningen  på  en  generalforsamling  har  vedtaget  at  benytte  handelsvur-
dering  til  fastsættelse  af  andelsværdien,  kan  andelsboligforeningen  opkræve  et  gebyr  på  kr. 
1.500,00 af andelshaver ved fraflytning. Hvis andelsboligforeningen på et senere tidspunkt vælger 
at  benytte  en  anden  metode  til  fastsættelse  af  andelsværdien,  kan  dette  gebyr  ikke  længere 
opkræves. 
 
§18 
 
Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed, indstillet en anden i 
sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, 
hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter 
afregning finder sted som anført i § 17. 
 
§19 
 


 
En  andelshaver  er  uden  fraflytning  af  lejligheden  berettiget  til  at  overdrage  sin  andel  helt  eller 
delvis til et husstandsmedlem. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse 
af  godkendelse  skal  være  skriftligt  begrundet.  Alle  afslag  fra  bestyrelsen  i  henhold  til  denne  og 
alle  andre  vedtægtsbestemmelser  skal  efter  opfordring  være  skriftlige,  sagligt  korrekte  og  kan 
ankes til generalforsamling og domstole. 
 
Dødsfald 
 
§ 20 
 
Dør andelshaveren, har ægtefællen/samlever ret til at fortsætte medlemsskab og beboelse af lej-
ligheden. 
 
stk.2. Såfremt ægtefællen/samlever ikke ønsker at fortsætte medlemsskab og beboelse, har den-
ne ret til efter reglerne i § 14 at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed. 
 
stk.3.  Hvis  der  ikke  efterlades  ægtefælle/samlever,  eller  denne  ikke  ønsker  at  benytte  sin  ret  i 
henhold til stk. 1 og stk. 2, skal overdragelse ske til husstandsmedlem eller slægtning, såfremt en 
sådan  melder  sig  som  interesseret.  Bestyrelsen  træffer  frit  beslutning  om,  hvem  der  skal  have 
lejligheden, blandt de ovennævnte. 
 
Samlivsophævelse 
 
§ 21 
 
Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myn-
dighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemsskab og bebo-
else af lejligheden. 
 
stk.2. Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, skal 
vedkommendes ægtefælle indtræde som medlem. Indtrædes der ikke, bestemmer bestyrelsen, 
hvem der skal overtage andel og lejlighed. 
 
Opsigelse 
 
§ 22 
 
Andelshaveren kan ikke opsige medlemsskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan 
alene udtræde efter reglerne i §§ 14 - 19 om overførelse af andelen. 
 
Eksklusion 
 
§ 23 
 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde: 
1)   Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige 
beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. 
2)   Når et medlem er i restance med boligafgiften eller enhver anden ydelse, som udspringer af 
medlemskabet  af  foreningen eller brugsretten  til  en  andel  (så  som  varme-  og  vandbidrag, 
bidrag til vaskeri og rykkergebyr m.v.) og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 
3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. 


 
3)    Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 
4)   Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser 
berettiger ejeren til at hæve lejemålet. 
5)   Når et medlem misligholder betalingsforpligtelsen, for hvilken andelsboligforeningen har 
stillet sikkerhed og/eller garanteret jfr. §§ 4 og 15 a. 
 
stk.2. Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 18. 
 
Generalforsamling 
 
§ 24 
 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes 
hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 
1) Bestyrelsens beretning. 
2) Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregn-
skabet. 
3) Forslag. 
4) Valg af bestyrelsen og suppleanter. 
5) Valg af administrator og revisor. 
6) Eventuelt. 
 
stk.2.  Ekstraordinær  generalforsamling  afholdes,  når  en  generalforsamling  eller  et  flertal  af  be-
styrelsens  medlemmer  eller  1/4  af  medlemmerne  af  foreningen  forlanger  det  med  angivelse  af 
dagsorden. 
 
§ 25 
 
Generalforsamlingen indkaldes via E-mail med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær gene-
ralforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for 
generalforsamlingen.  Bestyrelsen  opsætter  kopi  af  indkaldelsen  i  trapperummet  snarest  muligt 
efter  modtagelsen  af  indkaldelsen.  Den  enkelte  andelshaver  bærer  selv  ansvaret  for  at  kunne 
modtage E-mail.” 
 
stk.2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde se-
nest 8 dage for generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, så-
fremt  det  enten  er  nævnt  i  indkaldelsen  eller  andelshaverne  ved  opslag  eller  på  lignende  måde 
senest 4 dage for generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Be-
styrelsen er forpligtet til at sørge for det fornødne. 
 
stk.3.  Adgang  til  generalforsamlingen  har  enhver  andelshaver  og  dennes  myndige  husstands-
medlemmer.  Administrator  og  revisor  samt  repræsentanter  for  andelshaverne  har  adgang  til  at 
deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 
 
stk.4. Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et andet medlem 
eller et myndigt husstandsmedlem. 
 
stk.5. Andelshavere med to andele (med henblik på sammenlægning) betragtes i alle tilfælde som 
andelshavere af én lejlighed. 
 
§ 26 


 
 
Beslutninger  på  generalforsamlingen  træffes  af  de  mødende  stemmeberettigede  ved  simpelt 
flertal,  undtagen  hvor  det  drejer  sig  om  vedtægtsændringer,  forbedringer,  salg  af  fast  ejendom 
eller foreningens opløsning. 
 
stk.2.  Forslag  om  vedtægtsændringer,  forbedringer,  salg  af  fast  ejendom  eller  foreningens 
opløsning  kan  kun  vedtages  på  en  generalforsamling,  hvor  mindst  2/3  af  medlemmerne  er  til 
stede og med mindst 2/3 flertal. Er der mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, men ikke 2/3 
fremmødte,  kan der indkaldes til ny generalforsamling,  og på denne  kan forslaget  endeligt ved-
tages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. 
 
§ 27 
 
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalfor-
samlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden. 
 
Bestyrelsen 
 
§ 28 
 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og 
udføre generalforsamlingens beslutninger. 
 
§ 29 
 
Bestyrelsen  består  af  5  medlemmer  efter  generalforsamlingens  bestemmelse.  Bestyrelsens  for-
mand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalfor-
samlingen vælger desuden 2 suppleanter for et år ad gangen. Hvis formanden fratræder i utide, 
træder næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. 
 
stk.2. Som bestyrelsens medlemmer kan kun vælges andelshavere. Som bestyrelsesmedlem kan 
kun vælges een person fra hver husstand. 
 
Stk.3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling 
vælges to bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
 
stk.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrel-
sen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer 
ved  fratræden  bliver  mindre  end  3,  indkaldes  en  generalforsamling  til  valg  af  supplerende 
bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun 
for den resterende del af den fratrådtes periode. 
 
§ 30 
 
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som 
han er beslægtet eller  besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i 
sagens afgørelse. 
 
stk.2. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af 
de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 
 

10 
 
stk.3. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsgang. 
 
§31 
 
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når et 
medlem af bestyrelsen begærer det. 
 
stk.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
stk.3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. 
 
stk.4. Administrator eller en repræsentant for denne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden 
stemmeret. 
 
§ 32 
 
Alle anliggender tegnes foreningen af et flertal af bestyrelsens medlemmer. 
 
Administration 
 
§ 33 
 
Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorledes ejendommen skal administreres. 
 
Regnskab og revision 
 
§ 34 
 
Generalforsamlingen vælger en statsaut. eller reg. revisor til at revidere foreningens regnskab. 
 
stk.2. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og 
underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er 1.7 - 30.6. 
 
stk.3. Andelskronens størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling og er gældende fra 
denne dato til næste ordinære generalforsamling. Andelsværdien er bindende, selv om der lovligt 
kunne være fastsat en højere værdi. 
 
§ 35 
 
Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til 
andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 
 
Opløsning 
 
§ 36 
 
Eventuel opløsning forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. 
 
stk.2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue 
mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. 
 

11 
 
 
Således  vedtaget  på  foreningens  ekstraordinære  generalforsamling  den  21.  juni  1992,  ordinære 
generalforsamling  den  26.  oktober  1992,  ordinær  generalforsamling  den  26.  november  1996, 
ordinære generalforsamling den 26. oktober 1998, ekstraordinære generalforsamling den 2. marts 
2000, ekstraordinære generalforsamling den 20. marts 2000 og ekstraordinære generalforsamling 
den 27. november 2000 og revideret på ordinær generalforsamling den 23. november 2005. Den 
ordinære  generalforsamling  den  12.  november  2013.  Den  ordinære  Generalforsamling  19. 
november  2015.  Den  ordinære  generalforsamling  den  4.  oktober  2016.  Den  ordinære 
generalforsamling  10.  oktober  2018.  Den  ordinære  generalforsamling  den  30.  november  2020. 
Den ordinære generalforsamling den 26. oktober 2021. 
 
 
 
I bestyrelsen: 
 
 
______________________ 
_______________________ 
_______________ 
Niels Elgaard Larsen 
 
Frank Wagner 
 
Niels Serup 
 
______________________ 
_______________________ 
Sandra Ernstsen 
 
Mia Albertelli